Sejm

 

Komisja ds służb specjalnych

 

Skład Komisji ds. Służb Specjalnych VII Kadencji Sejmu
 
 
Zadania Komisji ds. Służb Specjalnych
Zakres działania Komisji do Spraw Służb Specjalnych reguluje załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późniejszymi zmianami)
 
 
U C H W A Ł A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 lipca 1992 r.

REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...)

Rozdział 12
KOMISJA DO SPRAW SŁUŻB SPECJALNYCH I POSTĘPOWANIE W KOMISJI


Art. 137

1. W skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych wchodzi nie więcej niż 9 posłów.
2. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu, w drodze uchwały, ustala liczbę członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
3. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji dokonują przewodniczący klubów poselskich lub grupy co najmniej 35 posłów. Zgłoszenie składa się Marszałkowi Sejmu.
4. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu zgłoszony po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, wybiera skład osobowy Komisji w głosowaniu łącznym.

Art. 138

1. Pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący i do dwóch zastępców.
2. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
3. Komisja ustala szczegółowo tryb swojej pracy i podejmowania rozstrzygnięć.
4. Dostęp członków Komisji do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności Państwa, Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa Państwa określają przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej; o upoważnienie członków Komisji do dostępu do tych wiadomości występuje Marszałek Sejmu do Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Art. 139

1. Posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych są zamknięte. Przepisu art. 154 ust. 1 nie stosuje się.
2. Posiedzenia wspólne odbywane z innymi komisjami mogą być jawne.
3. Przewodniczący Komisji zaprasza osoby inne niż określone w art. 153 ust. 1 do wzięcia udziału w pracach Komisji za pośrednictwem lub po powiadomieniu Marszałka Sejmu oraz Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoby zaproszone składają przewodniczącemu Komisji pisemne zobowiązanie zachowania tajemnicy w zakresie udostępnionych im wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową.

Art. 140

Komisja uczestniczy, w sprawach dotyczących służb specjalnych, w postępowaniu z projektami ustaw budżetowych i innymi planami finansowymi państwa oraz w rozpatrywaniu sprawozdań z ich wykonania, przedstawiając opinię właściwym komisjom.

Art. 141

1. Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz sprawozdania, o których mowa w art. 164 ust. 1 i art. 168 ust. 1, stanowią tajemnicę państwową, z wyjątkiem protokołów oraz sprawozdań z jawnych posiedzeń wspólnych odbywanych z innymi komisjami. Komisja przedkłada protokoły oraz sprawozdania Marszałkowi Sejmu.
2. Z przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych nie sporządza się biuletynu, jednakże z jawnych posiedzeń wspólnych odbywanych z udziałem Komisji do Spraw Służb Specjalnych sporządza się biuletyn, o którym mowa w art. 166 ust. 1 i 3.
3. Komisja może ustalić dla prasy, radia i telewizji komunikat z posiedzenia Komisji, w miarę potrzeby konsultując jego treść z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Art. 142

Z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów niniejszego rozdziału, do Komisji do Spraw Służb Specjalnych i posłów wybranych do tej Komisji stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Sejmu. Służbami specjalnymi w rozumieniu niniejszego regulaminu są: Urząd Ochrony Państwa oraz Wojskowe Służby Informacyjne.
 
Do zadań Komisji należy:
 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych;
  • ocena aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb;
  • opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb;
  • rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb;
  • opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych;
  • opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania;
  • ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz działania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badania skarg dotyczących działalności służb specjalnych.

 

 

Posłowie

Posłowie w sprawach dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą kierować do Prezesa Rady Ministrów: interpelacje (za pośrednictwem Marszałka Sejmu), wnioski o przedstawienie informacji bieżących, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżących.

W sprawach dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego posłowie mogą uzyskiwać od Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich.

 

Kluby poselskie

Klubowi poselskiemu oraz grupie, co najmniej 15 posłów przysługuje prawo złożenia wniosku o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez członka Rady Ministrów informacji i bieżącej. Rozpatrzenie informacji na posiedzeniu Sejmu obejmuje przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła wyznaczonego przez podmiot uprawniony do jego złożenia oraz udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są obowiązani przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie stałych i nadzwyczajnych komisji sejmowych, w sprawach będących przedmiotem ich zakresu działania.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 04.01.2007
Data modyfikacji 17.09.2015
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Maciej Śliwiński