Prokuratura i Sąd

 

Kontrola Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie nad kontrolą operacyjną.
 
Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
 • kontrolowaniu treści korespondencji,
 • kontrolowaniu zawartości przesyłek,
 • stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

Kontrola Prokuratora Generalnego nad niektórymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi
W sprawach o przestępstwa:

1) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
2) godzących w podstawy ekonomiczne państwa, oraz ścigania ich sprawców, czynności operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo, których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub, którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zarządzić, na czas określony, wyżej wymienione czynności, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, którego bieżąco informuje o przebiegu tych czynności i ich wyniku.
 
 
Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1) ochrona informacji niejawnych

Prezes Rady Ministrów - organ odwoławczy od rozstrzygnięć Szefa ABW

Od decyzji o:

 • odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
 • cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub
 • umorzeniu postępowania sprawdzającego

służy osobie sprawdzanej odwołanie do Prezesa Rady Ministrów. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia.

Od postanowienia o:

 • zawieszeniu postępowania sprawdzającego,
 • podjęciu zawieszonego postępowania sprawdzającego

służy osobie sprawdzanej zażalenie do Prezesa Rady Ministrów. Zażalenie nie wymaga uzasadnienia


ABW jest obowiązana przesłać odwołanie lub zażalenie wraz z aktami postępowania sprawdzającego Prezesowi Rady Ministrów w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie lub zażalenie. Rozpatrzenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania odwołania lub zażalenia.

Wydawane przez Prezesa Rady Ministrów postanowienia i decyzje podlegają kontroli sądowej. Osobie sprawdzanej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

2) kontrola sądowa opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wyrażanych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez inne organy administracji państwowej.

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, a w szczególności kontrolę postanowień wydanych przez organ administracji w postępowaniu administracyjnym.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydaje opinię w sprawach dotyczących:

 • udzielenia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia indywidualnego lub globalnego na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
 • udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia zakresu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wydania i cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym określonego rodzaju przesyłek,
 • udzielenia, zmiany lub cofnięcia rezerwacji częstotliwości oraz wydania lub cofnięcie pozwolenia radiowego, a także zakazu wykonywania działalności telekomunikacyjnej lub cofnięcia zasobów.

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 04.01.2007
Data modyfikacji 21.07.2020
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Konrad Jankowski