Informacja dotycząca składania skarg i wniosków

Skargi i wnioski można składać:

listownie na adres:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

ewentualnie, zgodnie z właściwością terytorialną na adres Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

doręczyć osobiście:

Biuro przepustek ABW, przy ul. Rakowieckiej 2A

przesłać faksem - na nr 22 585-72-29

za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres e-mail: 

elektronicznie, wpisując treść do zakładki „Widziałeś – wiesz poinformuj nas” zamieszczonej na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ważne:

Skarg i wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skargi i wnioski powinny zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego,

dokładny adres do korespondencji,

szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

Jeśli skarga lub wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą. Brak zgody powoduje, że skargę pozostawia się w aktach sprawy bez rozpatrzenia.

Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 238. § 2 kpa w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2015
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry