BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykaz podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

 

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa.

Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast podmiotami są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

W przypadku, gdy z wykonaniem umowy wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Powyższa zasada nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, które obowiązane są posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Podstawowym obowiązkiem jednostki zlecającej jest wprowadzenie do umowy lub zlecenia zadania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, w której zawarte są szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, skutki oraz zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy oraz instrukcji.

 

Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w odpowiedziach na następujące pytania.

 

Jakie podmioty są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy?

Gdzie należy składać wnioski o przeprowadzenie przez ABW postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w tym poszerzonych postępowań sprawdzających, w celu wydania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

Gdzie należy składać, w związku ze zmianą właściwości ABW i SKW, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3, wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy posiadają ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez SKW lub wobec których SKW prowadzi postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy?

Gdzie składają wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście, to jest o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy?

Kto jest kierownikiem przedsiębiorcy?

W jakim celu przeprowadza się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy przedsiębiorca ubiega się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy przedsiębiorca zawsze musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Jakie są rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i w jakim zakresie potwierdzają zdolność do ochrony informacji niejawnych?

Czy klauzule tajności są powiązane ze stopniami świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

Na jaki okres wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień?

Czy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może wygasnąć?

Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowę związaną
z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”?

Na jakich zasadach dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” będzie miał przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo i osobiście?

Kto wydaje upoważnienie do klauzuli „zastrzeżone” w przypadku prac lub zadań zleconych?

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo będący podmiotem ustawy?

Czy można wyrazić zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa?

Kto wyraża zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa?

W jaki sposób informuje się o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji niejawnych?

Jak uzyskać będąc przedsiębiorcą dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych (NATO/UE)?

Czy istnieje wzór wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

Gdzie można znaleźć wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego?

Jakim przedsiębiorcom ABW wydało już świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

W jakim terminie należy zorganizować system ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia?

Jakie czynności sprawdzeniowe są realizowane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

Jakie dane o przedsiębiorcy są sprawdzane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

Wobec kogo przeprowadza się postępowania sprawdzające w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

W jakich przypadkach postępowania sprawdzające wobec pracowników zleceniobiorcy może przeprowadzić pełnomocnik ochrony zleceniodawcy? 

Jakie poświadczenia bezpieczeństwa są odpowiednie w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego pobierane są opłaty?

Jakie są obecnie koszty postępowań bezpieczeństwa przemysłowego i postępowań sprawdzających w ramach postępowań bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy przedsiębiorca ponosi opłaty za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pełnomocnika ochrony?

Czy zawsze ponosi się opłaty za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy ponosi opłaty za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie? 

Czy pełnomocnik ochrony zatrudniony u przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może prowadzić zwykłe postępowania sprawdzające?

Czy można zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

W jakich przypadkach ABW zawiesza  postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego z urzędu?

Kiedy podejmuje się zawieszone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

W jaki sposób kończy się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy niekorzystne decyzje wydane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub w wyniku sprawdzeń z urzędu po wydaniu świadectwa muszą zawierać uzasadnienie?

Kogo ABW zawiadamia o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

W jakim terminie należy zakończyć postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy przeprowadza się sprawdzenia z urzędu w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy i jak można się odwołać od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

Kiedy obligatoryjnie umarza się postępowanie odwoławcze?

Czy i jak można zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję organu odwoławczego?

Czy przedsiębiorca, który realizuje umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, ma obowiązek zawarcia analogicznej umowy z podwykonawcą i czy ma obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli tenże podwykonawca będzie także miał dostęp do takich informacji niejawnych?

Czy przedsiębiorca, zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” zleconą przez państwowa lub samorządową jednostkę organizacyjną, ma obowiązek wprowadzić do umowy instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jednostka organizacyjna może podpisać z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” przed uzyskaniem przez niego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy ww. przedsiębiorca może przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

Czy przedsiębiorca posiadający świadectwo bezpieczeństwa drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, może ubiegać się do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli „poufne”, o realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i przetwarzać je we własnych systemach teleinformatycznych?

 

Jakie podmioty są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy?

 

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, ale także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, niezależnie od formy własności, zamierzająca realizować bądź realizująca umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych, wynikające z przepisów prawa.

Ponadto przedsiębiorcą są również inne jednostki organizacyjne np. spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, zamierzające realizować lub realizujące wspomniane umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 54 ust. 6 ustawy powyższe przepisy stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Gdzie należy składać wnioski o przeprowadzenie przez ABW postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w tym poszerzonych postępowań sprawdzających, w celu wydania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych.

 

Gdzie należy składać, w związku ze zmianą właściwości ABW i SKW, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3, wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy posiadają ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez SKW lub wobec których SKW prowadzi postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy?

 

Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych.

  

Gdzie składają wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście, to jest o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy?

 

Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych.

 

Kto jest kierownikiem przedsiębiorcy?

 

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy kierownikiem przedsiębiorcy jest:

 • członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego,
 • cały organ albo członek lub członkowie wieloosobowego organu zarządzającego wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika jednostki przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę,
 • w spółce jawnej i spółce cywilnej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w spółce partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd,
 • w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – ta osoba,
 • likwidator,
 • syndyk,
 • zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym.

Kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy.

W jaki celu przeprowadza się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego jest prowadzone w celu ustalenia, czy przedsiębiorca, nie będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, jest zdolny do ochrony informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności oraz w określonym stopniu.

Dokumentem potwierdzającym zdolność takiego przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane odpowiednio przez ABW albo SKW.

Kiedy przedsiębiorca ubiega się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Przedsiębiorca ubiega się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego kiedy zamierza realizować umowę lub wykonywać zadanie związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzulach: „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”.

Czy przedsiębiorca zawsze musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 i ust. 4 ustawy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność jednoosobowo i osobiście i zamierza wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, to nie musi posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Dokumentem potwierdzającym jego zdolność do ochrony informacji niejawnych będzie posiadane przez niego ważne poświadczenie bezpieczeństwa, o ile przepisy międzynarodowe w tym zakresie nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy, jeżeli przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, to świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane.

Jakie są rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i w jakim zakresie potwierdzają zdolność do ochrony informacji niejawnych?

 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się świadectwo odpowiednio:

 1. pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
 2. drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
 3. trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Czy klauzule tajności są powiązane ze stopniami świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, iż nie trzeba mieć np. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia , aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą „ściśle tajne”, a np. tylko świadectwa trzeciego stopnia, aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne”.

Przedsiębiorca, po zapoznaniu się z warunkami umowy albo zadań wynikających z przepisów prawa, wskazuje we wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, do jakiej klauzuli tajności powinien mieć dostęp i w jakim stopniu musi on zapewnić ochronę informacji niejawnych.

Trzeba jednak podkreślić, iż w przypadku ubiegania się o potwierdzenie pełniejszej zdolności do ochrony informacji niejawnych wzrastają koszty przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Na jaki okres wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień?

 

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

 • „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,
 • „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,
 • „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca uzyskujący świadectwo do klauzuli „ściśle tajne” nie będzie musiał występować z kolejnym wnioskiem o wydanie świadectwa do klauzuli „tajne” czy „poufne”, bowiem świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych
o klauzuli:

1.      „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

a)      „ściśle tajne” – przez okres 5 lat od daty wystawienia,

b)      „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawienia,

c)      „poufne” – przez okres 10 lat od daty wystawienia;

2.      „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

a)      „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawienia,

b)      „poufne” – przez okres 10 lat od daty wystawienia;

3.      „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o tej klauzuli przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Zasada ta dotyczy także świadectw bezpieczeństwa przemysłowego ważnych w dniu wejścia w życie ustawy.

Czy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może wygasnąć?

 

Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy świadectwo bezpieczeństwo przemysłowego wygasa, jeżeli:

 1. upłynął okres ważności świadectwa,
 2. przedsiębiorca zrzekł się uprawnień określonych w świadectwie,
 3. przedsiębiorca został przejęty przez inny podmiot lub został zlikwidowany. 

Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”?

 

Zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy, przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” nie ma obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Zgodnie z art. 54 ust. 10 ustawy, jest on jednak zobowiązany spełnić wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, z wyjątkiem wymogu powoływania pełnomocnika ochrony, jeżeli będzie uzyskiwał dostęp do informacji niejawnych na terenie obiektów jednostki zlecającej wykonanie umowy lub zadania. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, osoby mające wykonywać prace związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” powinny się legitymować pisemnym upoważnieniem wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej, w sytuacji, gdy nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Na jakich zasadach dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” będzie miał przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo i osobiście?

W przypadku przedsiębiorcy  wykonywającego działalność jednoosobowo i osobiście, który zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” można przyjąć dwa rozwiązania:

 • ogólne zasady dostępu do informacji niejawnych o takiej klauzuli tj. upoważnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy, wydane przez kierownika jednostki zlecającej, w której przetwarzane są informacje niejawne oraz przeszkolenie przez pełnomocnika ochrony tej jednostki organizacyjnej;
 • potraktowanie przedsiębiorcy  wykonywającego działalność jednoosobowo i osobiście jako kierownika jednostki organizacyjnej i przyjęcie, iż posiada on dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” z mocy ustawy. Wówczas stosowne przeszkolenie przeprowadzi upoważniony funkcjonariusz ABW.

Kto wydaje upoważnienie do klauzuli „zastrzeżone” w przypadku prac lub zadań zleconych?

 

Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy nie wskazuje wprost, czy to kierownik jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie prac lub zadań zleconych jest uprawniony do wydania pisemnego upoważnienia do klauzuli „zastrzeżone” pracownikowi przedsiębiorcy wykonującemu prace na rzecz zleceniodawcy.

W opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dopuszczalnym, a nawet bardziej zasadnym, aby to kierownik przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie wykonania prac lub zadań samodzielnie upoważniał podległych pracowników do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w jednostce zlecającej wykonanie umowy, związanej z dostępem do informacji niejawnych o tej klauzuli tajności.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo będący podmiotem ustawy?

 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy przedsiębiorca wykonujący działalność jednoosobowo (tzn. niezatrudniający pracowników) i osobiście (tzn. nieprowadzący działalności poprzez ustanowionych pełnomocników) nie ma obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Zobowiązany jest natomiast do poddania się - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyższej - postępowaniu sprawdzającemu prowadzonemu odpowiednio przez ABW albo SKW oraz do udziału w prowadzonym przez te organy szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zdolność do ochrony informacji niejawnych w przypadku takiego przedsiębiorcy potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Czy można wyrazić zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa?

 

Zgodnie z art. 54 ust. 7  ustawy można wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające.

Zgodnie z art. 54 ust. 8  ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach można także wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście), wobec którego nie jest prowadzone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub nie jest prowadzone postępowanie sprawdzające.

Kto wyraża zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa?

 

Zgodnie z art. 54 ust. 8  ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście może  wyrazić:

 • Szef Kancelarii Prezydenta RP;
 • Szef Kancelarii Sejmu;
 • Szef Kancelarii Senatu;
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej;
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego;
 • kierownik urzędu centralnego,

a w przypadku ich braku odpowiednio Szef ABW albo Szef SKW.

Jeżeli wobec przedsiębiorcy nieposiadającego odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście) wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające, zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne może wyrazić:

 • Szef Kancelarii Prezydenta RP;
 • Szef Kancelarii Sejmu;
 • Szef Kancelarii Senatu;
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej;
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego;
 • kierownik urzędu centralnego,

a w przypadku ich braku odpowiednio Szef ABW albo Szef SKW.

W jaki sposób informuje się o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji niejawnych?

 

Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy, o fakcie wyrażenia pisemnej zgody na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające informuje się odpowiednio ABW lub SKW przekazując potwierdzoną za zgodność kopię zgody.

Jak uzyskać będąc przedsiębiorcą dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych (NATO/UE)?

 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy ABW lub SKW wydaje odrębne świadectwa potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli stanowiącej zagraniczny odpowiednik klauzuli „tajne” lub „poufne”.

Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych na zasadach analogicznych do uregulowań krajowych. Odmienne od krajowych procedury stosowane są w przypadku zamiaru zorganizowania przez przedsiębiorców kancelarii tajnych organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), ponadto w określonych przypadkach ABW lub SKW przeprowadza dodatkowe szkolenia w zakresie zasad ochrony udostępnianych przez te organizacje informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy wobec przedsiębiorcy prowadzącego działalność jednoosobowo i osobiście przeprowadzane jest postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego tylko w przypadku, gdy z przepisów międzynarodowych wynika bezwzględny wymóg posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przez każdego przedsiębiorcę.

Czy istnieje wzór wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Przepisy ustawy nie przewidują wzoru wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy nie wymaga on uzasadnienia.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy we wniosku przedsiębiorca określa stopień świadectwa oraz klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma ono potwierdzać.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy do wniosku przedsiębiorca dołącza kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego lub kopie poświadczeń bezpieczeństwa osób określonych w art. 57 ust. 3 ustawy, tj. pracowników przedsiębiorcy.

Co ważne do wniosku przedsiębiorca nie dołącza ankiet bezpieczeństwa osobowego pracowników ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, wobec których postępowanie sprawdzające - zgodnie z przepisami ustawy - przeprowadza pełnomocnik ochrony.

Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy stwierdzeniebraków formalnych we wniosku lub jego załącznikach powoduje, że ABW wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Gdzie można znaleźć wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego określono w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz.U. 2019 r.,  poz. 1103).

Jakim przedsiębiorcom ABW wydało już świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Wykaz przedsiębiorców, którym ABW wydało świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego można znaleźć w załączonym pliku .

W jakim terminie należy zorganizować system ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia?

 

Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania musi on zorganizować kompleksowy system ochrony informacji niejawnych.

Jakie czynności sprawdzeniowe są realizowane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie art. 57 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy oraz postępowania sprawdzające wobec osób wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy. Zgodnie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 1  ustawy do czynności sprawdzeniowych realizowanych w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego zalicza się:

 1. sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w rejestrach, ewidencjach i kartotekach,
 2. sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie,
 3. sprawdzenie innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Jakie dane o przedsiębiorcy są sprawdzane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie art. 57 ust. 2 ustawy w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego sprawdza się:

 1. strukturę kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, źródła pochodzenia środków finansowych i sytuację finansową,
 2. strukturę organizacyjną,
 3. system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego,
 4. wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających, kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa.

Wobec kogo przeprowadza się postępowania sprawdzające w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie art. 57 ust. 3 ustawy w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego postępowania sprawdzające przeprowadza się wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub którym upływa termin ważności posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa, czyli wobec:

 • kierownika przedsiębiorcy,
 • pełnomocnika ochrony i jego zastępcy,
 • osób zatrudnionych w pionie ochrony,
 • administratora systemu teleinformatycznego,
 • innych osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego.

ABW lub SKW zawsze prowadzi poszerzone postępowania sprawdzające wobec kierownika przedsiębiorcy i pełnomocnika ochrony i jego zastępcy oraz wszystkich osób zatrudnionych u przedsiębiorcy, jeżeli te osoby powinny mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” oraz do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych. W pozostałych przypadkach postępowania sprawdzające prowadzi pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy lub w przypadku jego niepowołania – pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie umowy lub zadania z dostępem do informacji niejawnych.

W jakich przypadkach postępowania sprawdzające wobec pracowników zleceniobiorcy może przeprowadzić pełnomocnik ochrony zleceniodawcy? 

Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy jednostka organizacyjna zleca wykonanie umowy związanej z:

 • dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz
 • posiadaniem trzeciego stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych

to dopuszczalnym jest, aby pełnomocnik ochrony zleceniodawcy przeprowadził zwykłe postępowanie sprawdzające wobec pracowników jednostki organizacyjnej przyjmującej zlecenie wykonania umowy.

Odpowiednie wnioski kierownik przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie składa do kierownika jednostki organizacyjnej zleceniodawcy.

Pełnomocnik ochrony zleceniodawcy będzie również przeprowadzał szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Jakie poświadczenia bezpieczeństwa są odpowiednie w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy pojęcie odpowiedniości poświadczenia bezpieczeństwa oznacza, że uprawnia ono do dostępu do wymaganej klauzuli tajności i jest ważne. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy w przypadku:

 1. kierownika przedsiębiorcy,
 2. pełnomocnika ochrony i jego zastępcy,
 3. osób zatrudnionych w pionie ochrony,
 4. administratora systemu teleinformatycznego

odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa, to poświadczenia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż wskazana we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa.

W dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, (także przekazywanych do ABW lub SKW w trakcie tego postępowania albo w okresie ważności świadectwa) wnioskach o wszczęcie postępowań sprawdzających wobec ww. osób, wskazana klauzula tajności informacji, do których osoba sprawdzana ma mieć dostęp, musi być taka sama jak klauzula wskazana we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa.

W przypadku pozostałych pracowników przedsiębiorcy mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych przedsiębiorca może wnioskować o wydanie poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą nie wyższą niż klauzula określona we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa.

Czy za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego pobierane są opłaty?

 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 za przeprowadzenie sprawdzeń wobec przedsiębiorcy i postępowań sprawdzających wobec jego pracowników ABW pobiera - na podstawie rachunku – zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia czynności.
Zgodnie z art. 61 ust. 2 wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzonych czynności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. z 2011 r., Nr 67, poz. 356).

ABW wystawia rachunek po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego wobec osoby.

Przedsiębiorca w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wpłaca na wskazany przez ABW rachunek bankowy, wymienioną w nim kwotę. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od uregulowania określonej w rachunku kwoty.

Jakie są obecnie koszty postępowań bezpieczeństwa przemysłowego i postępowań sprawdzających w ramach postępowań bezpieczeństwa przemysłowego?

 

 

Opłaty za czynności w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego

obowiązujące od dnia 18.01.2019 r.

Rodzaj zwrotu kosztów

Kwota bazowa

Współczynnik

Cena

Poszerzone postępowanie sprawdzające
(POUFNE, TAJNE, ŚCIŚLE TAJNE)

4 851,61 zł

0,65

3 153,55 zł

Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa III stopnia

6,00

29 109,66 zł

Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa I lub II stopnia

7,00

33 961,27 zł

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

Podstawa kwoty bazowej: obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r.

 

Czy przedsiębiorca ponosi opłaty za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pełnomocnika ochrony?

 

Zgodnie z art. 57 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 61 ust. 1 postępowanie sprawdzające przeprowadzane wobec pełnomocnika ochrony u przedsiębiorcy jest odpłatne.

Opłaty nie pobiera się jedynie za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pełnomocnika ochrony u przedsiębiorcy, który zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” z możliwością ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzonych czynności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. z 2011 r., Nr 67, poz. 356).

Czy zawsze ponosi się opłaty za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zwrot zryczałtowanych kosztów za przeprowadzone czynności pobierany jest w przypadku każdego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

W przypadku postępowań sprawdzających, zgodnie z art. 61 ust. 1 opłaty nie są pobierane za przeprowadzenie czynności w ramach kontrolnego postępowania sprawdzającego oraz poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec osoby posiadającej ważne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW, która ma mieć dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych.

Czy pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy ponosi opłaty za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie? 

 

Pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy, który przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające nie ponosi opłat za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie.

Czy pełnomocnik ochrony zatrudniony u przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może prowadzić zwykłe postępowania sprawdzające?

W opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych przedsiębiorcy jest uprawniony do prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających wobec jego pracowników, jeżeli podmiot ten posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego lub też wszczęto wobec niego postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego. Posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego warunkuje dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy, natomiast art. 57 ust. 3 ustawy dopuszcza możliwość prowadzenia postępowań sprawdzających wobec pracowników przedsiębiorcy w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego - w praktyce pełnomocnik ochrony może wszcząć zwykłe postępowanie sprawdzające po opłaceniu przesłanego przez ABW rachunku określającego wysokość zwrotu zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy zwykłe postępowanie sprawdzające przeprowadza się w przypadku ubiegania się o stanowisko lub zamiaru wykonywania prac zleconych związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wiąże się z koniecznością uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Nieuprawnione jest prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzające wobec osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnego świadectwa przemysłowego ani nie ubiega się o jego wydanie, ponieważ podmiot taki nie jest uprawniony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” a więc jego pracownicy nie mogą realizować prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych tą klauzulą, ani zajmować stanowisk związanych dostępem do takich informacji.

  

Czy można zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3  ustawy     ABW zawiesza lub podejmuje na wniosek przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 63 ust. 2     ustawy     ABW może także z urzędu zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3     ustaw       y. 

W jakich przypadkach ABW zawiesza  postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego z urzędu?

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ABW może z urzędu zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy w przypadku:

 • wydania przez inny organ decyzji nakazującej przedsiębiorcy wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wszczęcia postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy,
 • nieuregulowania w terminie zobowiązań publicznoprawnych,
 • uzależnienia wyniku oceny zdolności przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Kiedy podejmuje się zawieszone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy ABW podejmuje zawieszone z urzędu postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowanie sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy, po ustaniu przyczyn zawieszenia.

W jaki sposób kończy się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego może się zakończyć:

 • wydaniem świadectwa zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy,
 • decyzją o odmowie wydania świadectwa,
 • decyzją o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy ABW odmawia wydania świadectwa, stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek:

 • odmowa wydania lub cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsiębiorcy;
 • brak możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy;
 • niezorganizowanie, w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania, kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia;
 • zatajenie danych w kwestionariuszu lub podanie w nim danych nieprawdziwych;
 • podanie nieprawdziwych informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu.

Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy ABW może odmówić wydania świadectwa, stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek:

 • ujawnienie, w wyniku sprawdzenia osób wymienionych w art. 57 ust. 2 pkt 4 ustawy, w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego niedających się usunąć wątpliwości określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1–3 lub 5 lub w art. 24 ust. 3 ustawy;
 • niepowiadomienie w terminie 30 dni o zmianie danych zawartych w kwestionariuszu w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Kiedy wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 62 ustawy ABW wydaje decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy, w przypadku:

 • wycofania przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie świadectwa,
 • wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
 • przejęcia lub likwidacji przedsiębiorcy.

Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy ABW cofa wydane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzając utratę zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek:

 • odmowa wydania lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsiębiorcy;
 • brak możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy;utrata funkcjonalności systemu ochrony informacji niejawnych;
 • podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych w ramach przekazywanych ABW informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu.


Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 i ust. 3 ustawy ABW może cofnąć wydane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzając utratę zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek:

 • negatywne wyniki sprawdzeń przedsiębiorcy z urzędu lub ustalenia kontroli ochrony informacji niejawnych,
 • ujawnienie, w wyniku sprawdzenia osób wymienionych w art. 57 ust. 2 pkt 4 ustawy, w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego niedających się usunąć wątpliwości określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1–3 lub 5 lub w art. 24 ust. 3 ustawy;
 • niepowiadomienie w terminie 30 dni o zmianie danych zawartych w kwestionariuszu, ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej albo innej formie zakończenia przez nią działalności, zawarciu umowy, jej wypowiedzeniu oraz zakończeniu jej wykonywania.

Czy niekorzystne decyzje wydane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub w wyniku sprawdzeń z urzędu po wydaniu świadectwa muszą zawierać uzasadnienie?

 

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnieniu prawnym wskazywana jest przesłanka z art. 64 ust. 2 lub 3 albo z art. 66 ust. 1-3 ustawy,  która stanowiła podstawę decyzji.

W uzasadnieniu faktycznym wskazywane są okoliczności na podstawie, których ustalono występowanie przesłanki z art. 64 ust. 2 lub 3 albo z art. 66 ust. 1-3 ustawy, która nie została usunięta w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w ustawie.

Choć ustawa nie wskazuje wprost, to należy wnioskować, iż do decyzji o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzającego stosuje się powyższe zasady.

Kogo ABW zawiadamia o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ABW zawiadamia jednostki organizacyjne, które zawarły umowy z przedsiębiorcą.

W jakim terminie należy zakończyć postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 59 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego powinno być zakończone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Kiedy przeprowadza się sprawdzenia z urzędu w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 65 ustawy, ABW, w okresie ważności świadectwa, może przeprowadzić z urzędu  sprawdzenia przedsiębiorcy w zakresie elementów, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, w celu ustalenia, czy nie utracił on zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. W sytuacji ujawnienia faktów świadczących o możliwości utraty przez przedsiębiorcę zdolności do ochrony informacji niejawnych ABW ma prawo przeprowadzić sprawdzenia w przedmiotowym zakresie.

Czy i jak można się odwołać od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy od decyzji o odmowie wydania lub cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego  oraz od decyzji o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy przysługuje odwołanie, niewymagające uzasadnienia, do Prezesa Rady Ministrów, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który prowadził postępowanie.

Kiedy obligatoryjnie umarza się postępowanie odwoławcze?

 

Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy Prezes Rady Ministrów umarza postępowanie odwoławcze w przypadku:

 • wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
 • przejęcia przedsiębiorcy,
 • likwidacji przedsiębiorcy.

Czy i jak można zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję organu odwoławczego?

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy na niekorzystną decyzję lub postanowienie organu odwoławczego przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia, za pośrednictwem organu odwoławczego.

Od wydanego wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, przedsiębiorcy przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia.

  

Czy przedsiębiorca, który realizuje umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, ma obowiązek zawarcia analogicznej umowy z podwykonawcą i czy ma obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli tenże podwykonawca będzie także miał dostęp do takich informacji niejawnych?

 

Tak. Obowiązek taki należy wywieść z art. 70 ust. 1 pkt 3 ustawy, na mocy którego przedsiębiorca, w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa, ma obowiązek informowania w terminie 30 dni odpowiednio ABW lub SKW m. in. o zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wypowiedzeniu tej umowy oraz zakończeniu jej wykonywania, oraz z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy, który zobowiązuje przedsiębiorcę do poinformowaniu jednostki zlecającej wykonanie umowy o potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych.

Ponadto na mocy art. 54 ust. 6 przepisy ust. 1-5 stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.

Natomiast kwestie związane z wprowadzaniem do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego zostały uregulowane w art. 71, zgodnie z którym jednostka organizacyjna zawierająca umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej jest odpowiedzialna za wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

  

Czy przedsiębiorca, zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” zleconą przez państwowa lub samorządową jednostkę organizacyjną, ma obowiązek wprowadzić do umowy instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Ustawa w art. 71 nałożyła na jednostkę organizacyjną zawierającą z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - nie ma więc takiego obowiązku w przypadku zawierania umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, jednakże jednostka organizacyjna zawierająca taką umowę może wprowadzić do niej taką instrukcję i określić w niej kwestie wskazane w art. 71.

W przypadku istnienia obowiązku wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - obowiązek ten dotyczy jednostki organizacyjnej zawierającej umowę, a przedsiębiorcy wyłącznie w przypadku gdy zawiera on umowę z podwykonawcą.

  

Czy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jednostka organizacyjna może podpisać z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” przed uzyskaniem przez niego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy ww. przedsiębiorca może przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego?

 

Art. 187 ustawy stanowi, że przedsiębiorcy wykonujący umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, nieposiadający w dniu wejścia w życie ustawy ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, powinni uzyskać takie świadectwo w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że dotyczy on jedynie przedsiębiorców wykonujących umowy w chwili wejścia w życie ustawy, zatem nie znajdzie on zastosowania do przedsiębiorców zamierzających dopiero zawrzeć umowę.

W ww. sytuacji przedsiębiorca nieposiadający świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, z którym jednostka organizacyjna zamierza zawrzeć umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” powinien złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego w celu uzyskania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego właściwy organ wymieniony art. 54 ust. 7 ustawy może wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych takiemu przedsiębiorcy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgody przekazuje się odpowiednio do ABW lub SKW). Po jej uzyskaniu przedsiębiorca będzie mógł zawrzeć umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zgoda taka powinna zawierać m.in. zastrzeżenie umożliwiające jej cofnięcie w przypadku odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

  

Czy przedsiębiorca posiadający świadectwo bezpieczeństwa drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, może ubiegać się do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli „poufne”, o realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i przetwarzać je we własnych systemach teleinformatycznych?

 

Przedsiębiorca w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, może ubiegać się jedynie o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „tajne” - bez możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje takie umowy zawarte przed dniem 2 stycznia 2011 r. nie posiadając odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - to powinien je uzyskać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 3 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 27.12.2010
Data modyfikacji 01.04.2020
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP