Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skarg i wniosków

Organ właściwy do załatwienia skarg i wniosków w rozumieniu art. 237 § 1 kpa powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skarg i wniosków do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z art. 237 § 4 kpa: W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36–38.

Ważne:

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:, jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 28.09.2015
Data modyfikacji 28.09.2015
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP