Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulowane są zgodnie z przepisami:

  • Dział VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 24 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267, ze zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo przez ich funkcjonariuszy, naruszenie praworządności.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 kpa mogą być w szczególności, dotyczące Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom.

Ważne:

W skardze lub wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sprawa zostanie przesłana do właściwego organu zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego/wnioskodawcę lub zostanie wskazany mu właściwy organ.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2015
Data modyfikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry