Informacja publiczna

Komunikat dotyczący wniosków o zwolnienie z tajemnicy w związku ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

W związku z wnioskami kierowanymi do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zwolnienia z tajemnicy w trybie art. 39 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ABW oraz AW”, na potrzeby postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, które będzie się toczyło na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym” - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprzejmie wyjaśnia, iż w świetle przepisów ustawy o ABW oraz AW brak jest podstaw prawnych do wyrażania zgody na udzielenie informacji niejawnych w sprawie indywidualnego wniosku, złożonego bez związku z wszczętym i toczącym się już postępowaniem.

Jednocześnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, iż w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, wszelkie niezbędne informacje - w tym także niejawne - zostaną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazane, na wniosek uprawnionego organu, tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, iż nie dysponuje w swoich zasobach archiwalnych dokumentami wytworzonymi przez organy bezpieczeństwa państwa (w tym Służbę Bezpieczeństwa), albowiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575) zostały one przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej, będącego aktualnie organem właściwym w przedmiocie ich ewentualnego udostępnienia zainteresowanym.

Metadane

Data publikacji : 12.05.2017
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry