Informacja publiczna

Komunikat dotyczący Pana Ameera Alkhawlany’ego.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że w sprawie obywatela Iraku, Pana Ameera Alkhawlany’ego, złożyła wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie decyzji o zobowiązaniu ww. cudzoziemca do powrotu, w oparciu o art. 329 a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, zpóźn. zm.) stanowiący o istnieniu obawy, że cudzoziemiec może prowadzić działalność terrorystyczną. Przekazanie bardziej szczegółowych informacji w tej sprawie nie jest możliwe z uwagi na ich niejawny charakter.

Informuję ponadto, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie jest właściwa do wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - w tej materii właściwy jest bowiem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadto, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie posiada informacji odnośnie okoliczności aresztowania Pana Ameera Alkhawlany’ego oraz nie uczestniczyła w wykonywaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Takie działania realizowane są przez Straż Graniczną w trybie przewidzianym ustawą o cudzoziemcach oraz przepisami kodeksu postępowania karnego.

Podsumowując, działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęte w tej sprawie polegały, zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach, na przekazaniu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji, stanowiących uzasadnienie dla wniosku, o którym mowa w ww. przepisach ustawy.

Metadane

Data publikacji : 14.04.2017
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry