Aktualnie znajdujesz się na:

Procedury

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że nie organizuje, nie rekomenduje oraz nie autoryzuje żadnych komercyjnych szkoleń dedykowanych realizacji "Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym".

Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym

PODSTAWA PRAWNA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2632), zwanej dalej „ustawą antyterrorystyczną”, znowelizowany został art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 t.j.), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”, który otrzymał następujące brzmienie:

„Art. 7. 1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”

Dotychczasowa procedura uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, wymienionych w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, zwanych dalej „planami ochrony”, została rozszerzona o udział ABW, w uzgadnianiu tych planów, w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

ZAŁĄCZNIK ANTYTERRORYSTYCZNY DO PLANU OCHRONY

Kierownik jednostki, który zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, jest obowiązany przekazać do uzgodnienia do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ABW dwa papierowe egzemplarze koncepcji zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym, w formie odrębnego, tematycznego załącznika do całościowego planu ochrony, zwanego dalej „załącznikiem antyterrorystycznym

 

"Załącznik antyterrorystyczny" podlegający uzgadnianiu z ABW powinien zawierać:

 1. formatkę pierwszej strony (załącznik nr 1),
 2. spis treści i numerację stron,
 3. tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia),
 4. procedury ewakuacji personelu, na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, uwzględniającej charakter ataku (z użyciem broni palnej i ostrych narzędzi; z użyciem materiałów wybuchowych; z wykorzystaniem czynników chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych - CBRN),
 5. zakres przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia czterech kolejnych stopni alarmowych (nie dotyczy stopni alarmowych CRP) przewidzianych ustawą antyterrorystyczną, na obszarze administracyjnym, na którym zlokalizowany jest ochraniany obszar, obiekt, urządzenie podlegające ochronie,
 6. obustronne dane kontaktowe [1] niezbędne do wzajemnej współpracy: adres lokalizacji (obiektu, obszaru, urządzenia), telefon stacjonarny, adres skrzynki mailowej.

Dodatkowo w przypadku konieczności prowadzenia konsultacji roboczych lub uzgadniania przez osobę działającą w imieniu kierownika jednostki podlegającej ochronie, koniecznym jest przesłanie na wskazany adres skrzynki mailowej, wraz z załącznikiem antyterrorystycznym, elektronicznej kopii stosownego upoważnienia podpisanego, w sposób czytelny, przez  osobę (osoby) właściwe do reprezentacji danego podmiotu.

KONSULTACJE ROBOCZE

Wszelkie zapytania oraz konsultacje robocze dotyczące JAWNEGO załącznika antyterrorystycznego pomiędzy ABW a kierownikiem jednostki bezpośrednio zarządzającym obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, będą realizowane drogą elektroniczną, w oparciu o adresy skrzynek mailowych właściwych terytorialnie jednostek i komórek organizacyjnych ABW [2]:

Wszelkie zapytania oraz konsultacje robocze dotyczące NIEJAWNEGO załącznika antyterrorystycznego pomiędzy ABW a kierownikiem jednostki bezpośrednio zarządzającym obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, będą odbywać się poprzez fizyczną wymianę korespondencji z zachowaniem zasad ochrony informacji niejawnych.

ETAPY UZGADNIANIA
 1. przesłanie w formie elektronicznej lub papierowej przez kierownika jednostki, projektu załącznika antyterrorystycznego do konsultacji roboczych, do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ABW,
 2. przekazanie przez kierownika jednostki dwóch podpisanych (na 1 str. dokumentu, dodatkowo każda kolejna strona dokumentu powinna być parafowana) papierowych egzemplarzy, skonsultowanego na roboczo załącznika antyterrorystycznego do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej ABW,
 3. poinformowanie przez ABW kierownika jednostki, o uzgodnieniu załącznika antyterrorystycznego, bądź odmowie jego uzgodnienia, wraz z jednoczesnym zwrotem jego dwóch papierowych egzemplarzy,
 4. poinformowanie przez ABW właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji o uzgodnieniu bądź odmowie uzgodnienia załącznika antyterrorystycznego z kierownikiem jednostki.

Uzgodniony w taki sposób załącznik antyterrorystyczny winien być dołączony przez kierownika jednostki do planu ochrony i przesłany do uzgodnienia właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji albo Komendantowi Stołecznej Policji.

STANDARDY ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

Minimalny standard środków bezpieczeństwa fizycznego dla każdego obszaru, obiektu i urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie został szczegółowo opisany przez Komendę Główną Policji w tzw. „Metodyce uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie”. Stworzone przez Policję normy i wytyczne dotyczące rodzaju specjalistycznego uzbrojenia oraz zabezpieczeń technicznych, stosowanych w ochranianej jednostce, jak również zasady organizacji i wykonania ochrony danego obszaru, obiektu czy urządzenia, są również wiążące w zakresie antyterrorystycznym. W przypadku ochrony systemów i obiektów infrastruktury krytycznej (IK) państwa zalecane są również "Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej - dobre praktyki i rekomendacje", zamieszczone w załączniku nr 1 do zaktualizowanego w 2020 r. Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Uchwała nr 116/2020 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2020 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej).

Odrębną kwestią są standardy bezpieczeństwa wykorzystywane do ochrony fizycznej obiektów jądrowych, które zgodnie z art. 41 m pkt 1, ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173) opiniuje Szef ABW, sprawujący wraz z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki nadzór nad ochroną fizyczną obiektów jądrowych w Polsce.

ZALECENIA I REKOMENDACJE

Szef ABW wprowadza następujące zalecenia i rekomendacje do planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń w zakresie zabezpieczenia przed wystąpieniem zagrożeń o charakterze terrorystycznym:

 1. z uwagi na przepis art. 4 ust 1 i 2 ustawy antyterrorystycznej w brzmieniu:
  „Art. 4. 1. Organy administracji publicznej, właściciele i posiadacze obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej współpracują z organami, służbami i instytucjami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy realizacji działań antyterrorystycznych.
  2. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują niezwłocznie Szefowi ABW będące w ich posiadaniu informacje dotyczące zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.”.

  Szef ABW wprowadza dla organów administracji publicznej, właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej specjalny punkt kontaktu na wypadek uzyskania informacji dotyczących zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, wymienionych w wykazie incydentów mających wpływ na ocenę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (załącznik nr 2[19]
  Punkt ten to Dyżurna Służba Operacyjna ABW: tel. 22 585-82-21, adres e-mail:  oraz formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.abw.gov.pl.
  Powyższe dane teleadresowe punktu kontaktowego ABW powinny zostać wpisane również do każdego załącznika antyterrorystycznego planu ochrony.
 2. z uwagi na istotne znaczenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w kontekście zapobiegania i minimalizowania skutków zamachów terrorystycznych Szef ABW rekomenduje wszystkim zarządcom obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej:
 • umieszczanie w każdym załączniku antyterrorystycznym planu ochrony informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia czterech kolejnych STOPNI ALARMOWYCH (nie dotyczy stopni alarmowych CRP) w trybie przewidzianym w ustawie antyterrorystycznej, na obszarze administracyjnym, na którym zlokalizowany jest ochraniany obszar, obiekt, urządzenie [20],
 • umieszczanie w każdym załączniku antyterrorystycznym planu ochrony jasnych i obowiązkowych procedur ewakuacji personelu zakładających adaptację do zmieniających się warunków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, np. z uwzględnieniem ataku wtórnego, rozpoznania obszaru ewakuacji przed wejściem na jego teren, zmiany kierunku ewakuacji, relokacji ewakuowanych osób/grup bez wychodzenia z ewakuowanego obiektu, tworzenia alternatywnych miejsc ewakuacji, rozdzielenia procedur ewakuacji z uwagi na charakter ataku:
  • z użyciem broni palnej lub ostrych narzędzi;
  • z użyciem materiałów wybuchowych;
  • z wykorzystaniem czynników chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych (CBRN),
 • rzeczywistą ocenę posiadanych procedur ewakauacyjnych opracowanych na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym w trybie ćwiczeń i wniosków z przeprowadzonego testu,
 • wykorzystywanie do cyklicznego szkolenia personelu oraz osób odpowiedzialnych za realizację "załącznika antyterrorystycznego" planu ochrony materiałów opracowywanych i upublicznianych on-line przez admnistracją państwową (np. w rządowym portalu www.gov.pl w zakładce przypisanej MSWiA pt. "System antyrerrorystyczny RP").
ANALIZA STANU (POZIOMU) ZAGROŻENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM

W celu prawidłowego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, w tym doboru proporcjonalnych środków bezpieczeństwa fizycznego, należy oszacować zindywidualizowany poziom zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Szacowanie poziomu takiego zagrożenia jest związane przede wszystkim z prawdopodobieństwem występowania na terenie ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zdarzeń wymienionych w wykazie incydentów mających wpływ na ocenę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (załącznik nr 2).

Z uwagi na specyfikę, zakres oraz różnorodność zadań realizowanych przez podmioty podlegające przepisom ustawy o ochronie osób i mienia, ocena czynników ryzyka dla zdarzeń o charakterze terrorystycznym leży w sferze odpowiedzialności kierownika zarządzającego daną jednostką organizacyjną.

 

Tabela ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym

Pełna nazwa obiektu, obszaru, urządzenia:

 

Lokalizacja (krótki opis obiektu, obszaru, urządzenia):

 

I. PODATNOŚĆ

Lp.

1.

2.

3.

 

Obszar oceny

Czynniki wpływające na podatność

Tak (1. pkt) /
Nie (0. pkt) 

1.

Lokalizacja obiektu, obszaru, urządzenia

obecność w  strefie nadgranicznej (zewnętrznej granicy UE)

 

obecność na terenie działania sił przyrody, powodujących czasowe obniżenie poziomu ochrony (powodzie, osuwiska, anomalie pogodowe)

 

najbliższe sąsiedztwo 
(w odległości do 1 km):

placówek dyplomatycznych i konsularnych

 

budynków administracji państwowej i samorządowej

 

jednostek, obiektów i instalacji wojskowych

 

obiektów kultu religijnego

 

placówek edukacyjnych (szkół, uczelni wyższych)

 

rozgłośni radiowych i telewizyjnych

 

obiektów hotelowych

 

kompleksów sportowych (hal, stadionów)

 

hal widowiskowo-handlowych

 

ogólnodostępnych, wielkopowierzchniowych lub poziomowych parkingów i garaży

 

obiektów i instalacji przemysłowych

 

obiektów/instalacji/ infrastruktury, których zniszczenie /uszkodzenie może wpłynąć, poprzez „efekt domina”, na stan ochrony

 

obiektów hydrotechnicznych

 

magazynów substancji chemicznych lub materiałów łatwopalnych

 

stacji paliw

 

głównych ciągów transportowych

 

węzłów komunikacyjnych (kolejowych, samochodowych)

 

lotnisk

 

potencjalne zdarzenie o charakterze terrorystycznym wywoła:

ofiary w ludziach

 

znaczne straty materialne

 

negatywne skutki środowiskowe

 

możliwe metody przeprowadzenia ataku terrorystycznego:

atak zamachowca samobójcy z użyciem materiałów wybuchowych

 

atak z wykorzystaniem podłożonych materiałów wybuchowych

 

atak z wykorzystaniem podłożonych czynników CBRN

 

zamach z wykorzystaniem broni palnej lub ostrych narzędzi na personel, w celu jego eliminacji 

 

2.

Zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego obiektów, obszarów, urządzeń  

umożliwiają swobodny dostęp osób nieuprawnionych do stref chronionych

 

dają możliwość nieuprawnionego, niekontrolowanego dostarczenia do strefy chronionej paczek i przedmiotów, urządzeń, mechanizmów niewiadomego pochodzenia

 

umożliwiają osobom trzecim nierejestrowany, swobodny dostęp do miejsc, w których znajdują się ujęcia wody, kluczowe instalacje elektryczne i gazowe, magazyny z materiałami niebezpiecznymi, toksycznymi, magazyny broni, serwerownie komputerowe

 

umożliwiają wszystkim zatrudnionym pracownikom nierejestrowany, swobodny dostęp do miejsc, w których znajdują się ujęcia wody, kluczowe instalacje elektryczne i gazowe, magazyny z materiałami niebezpiecznymi, toksycznymi, magazyny broni, serwerownie komputerowe

 

nie gwarantują detekcji intruzów po zmroku

 

nie dają możliwości wykonywania działań ochronnych w trudnych warunkach pogodowych (śnieg, błoto, ulewny deszcz, wichura)

 

3.

Profilaktyka antyterrorystyczna

plany ochrony nie zawierają oddzielnych, jasnych i obowiązkowych procedur ewakuacji personelu, zakładających adaptację do zmieniających się warunków zdarzeń o charakterze terrorystycznym

 

plany ochrony nie zawierają procedury ewakuacji uwzględniającej charakter ataku: z użyciem broni palnej lub ostrych narzędzi; z użyciem materiałów wybuchowych; z wykorzystaniem czynników CBRN

 

personel obiektu, obszaru, urządzenia nie wziął, w ciągu ostatnich 4 lat, udziału w ćwiczeniach z ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innych sytuacji kryzysowych opisanych w planach ochrony

 

osoby odpowiedzialne za ochronę nie są przeszkolone z zasad reagowania na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym w chronionym obiekcie, obszarze, urządzeniu

 

procedury ewakuacyjne opracowane na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych nie podlegają okresowej ocenie i aktualizacji

 

SUMA PUNKTÓW (I. PODATNOŚĆ):

 

 

II. PRAWDOPODOBIEŃSTWO wystąpienia incydentów o charakterze terrorystycznym

Częstotliwość występowania na terenie ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, od momentu obowiązywania ustawy o działaniach antyterrorystycznych,  zdarzeń wymienionych w wykazie incydentów mających wpływ na ocenę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (załącznik nr 2[21].

W szacowaniu prawdopodobieństwa incydentów o charakterze terrorystycznym, należy również wziąć pod uwagę atrakcyjność analogicznych obiektów, obszarów, urządzeń jako celu współczesnych zamachów terrorystycznych w państwach europejskich. Szacując prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów o charakterze terrorystycznym należy wziąć pod uwagę następujące źródła wiedzy:

 • informacje podawane w cyklicznych dokumentach administracji państwowej dostępnych on-line takich jak Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego [22], raport roczny MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce;
 • częstotliwość wprowadzania na danym terenie administracyjnym STOPNI ALARMOWYCH wynikających z art. 15 i 16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, od momentu obowiązywania niniejszej ustawy;
 • informacje i komunikaty umieszczane na tematycznych portalach informacyjnych administracji państwowej tj. www.gov.pl (dodatkowo zalecane: www.mswia.gov.plwww.rcb.gov.plwww.abw.gov.pl);
 • charakter informacji oraz poleceń otrzymanych od Szefa ABW, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, ich usunięcie albo minimalizację,  wynikających z art. 4 ust 1-4, ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, od momentu obowiązywania niniejszej ustawy;
 • informacje wewnętrzne.  

 

Lp.

Stopień zagrożenia

Opis

Ranga

Tak/Nie

1.

Wysoce prawdopodobne

Wystąpienia zdarzenia jest wysoce prawdopodobne, istnieją potwierdzone i wiarygodne informacje

10 pkt

 

2.

Średnio
 prawdopodobne  

Wystąpienia zdarzenia jest całkiem możliwe istnieją informacje na to wskazujące, ale nie zostały potwierdzone

5 pkt

 

3.

Mało prawdopodobne

Zdarzenie jest teoretycznie możliwe, brak potwierdzonych i wiarygodnych informacji

1 pkt

 

 

III. Szacowane bezpośrednie SKUTKI wystąpienia incydentów o charakterze terrorystycznym

Lp.

Skala

Efekt

Ranga

Tak/Nie

1.

Duża

Poważny wpływ na ciągłość funkcjonowania, trwałe wstrzymanie realizowanych zadań

10 pkt

 

2.

Średnia

Zauważalny wpływ na ciągłość funkcjonowania, możliwe krótkotrwałe wstrzymanie realizowanych działań

5 pkt

 

3.

Mała

Nienaruszona ciągłość funkcjonowania, realizacja zadań z nieodczuwalnymi zakłóceniami

1 pkt

 

 

WYNIK KOŃCOWY (I. PODATNOŚĆ x II. PRAWDOPODOBIEŃSTWO x III. SKUTKI):

 

 

POZIOM (RYZYKA) ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO DLA OCHRANIONEGO OBIEKTU, OBSZARU, URZĄDZENIA:

 

POZIOM ZAGROŻENIA

NISKI

ŚREDNI

WYSOKI

poniżej - 1000 pkt

1000 pkt – 2850 pkt

powyżej 2850 pkt

 

 

 

 

Ocena stanu (poziomu) zagrożeń o charakterze terrorystycznym wykonana przez kierownika jednostki, który zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w niezbędnej do tego celu ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, zostanie poddana analizie i weryfikacji na podstawie wiedzy pozostającej w dyspozycji ABW.

W przypadku potwierdzenia przez ABW wysokiego stanu (poziomu) zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obiektów, instalacji i urządzeń organu administracji publicznej, właścicieli i posiadaczy infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej, Szef ABW na podstawie przepisu art. 4 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych może wydawać polecenia mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, ich usunięcie albo minimalizację oraz przekazywać im informacje niezbędne do tego celu.

 

 

 

[1] W przypadku ABW jest to: Dyżurna Służba Operacyjna ABW: tel. 22 585-82-21, adres e-mail:  oraz formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.abw.gov.pl.

​​[2] W przypadku obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przekraczających swoim zakresem działania właściwość terytorialną jednej jednostki organizacyjnej ABW,  załącznik uzgadnia jednostka organizacyjna ABW właściwa ze względu na siedzibę kierownika jednostki bezpośrednio zarządzającego danym obiektem, obszarem lub urządzeniem.

[3] Właściwość merytoryczna obejmuje obszar m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego – powiaty: pruszkowski, grodziski, żyrardowski, piaseczyński, otwocki, miński, wołomiński, wyszkowski, pułtuski, nowodworski, sochaczewski, legionowski oraz warszawski zachodni.

[4] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa pomorskiego – powiaty: wejherowski, kartuski, starogardzki, tczewski, gdański, słupski, chojnicki, pucki, kwidzyński, bytowski, kościerski, lęborski, malborski, człuchowski, sztumski, nowodworski, miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot; województwa warmińsko-mazurskiego – powiaty: elbląski, miasto na prawach powiatu: Elbląg.

[5] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa zachodniopomorskiego – powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, wałecki, białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście, Koszalin.

[6] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego – powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński, miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek; województwa mazowieckiego – powiaty: gostyniński, płocki, płoński, sierpecki, miasto na prawach powiatu: Płock.

[7] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa podlaskiego – powiaty: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok, Suwałki, Łomża; województwa warmińsko-mazurskiego - powiaty: ełcki, gołdapski, olecki; województwa mazowieckiego – powiaty:  makowski, ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka.

[8] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem powiatu elbląskiego i miasta na prawach powiatu Elbląg) – powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski,  olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto na prawach powiatu Olsztyn; województwa mazowieckiego – powiaty: ciechanowski, mławski, przasnyski, żuromiński.

[9] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa wielkopolskiego – powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodzki, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski, miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań.

[10] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa lubuskiego – powiaty: strzelecko-drezdenecki, gorzowski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński, krośnieński, zielonogórski, żarski, żagański, nowosolski, wschowski, miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp, Zielona Góra.

[11] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa dolnośląskiego – powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski: miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław.

[12] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa lubelskiego – powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość; województwa mazowieckiego – powiaty: łosicki, siedlecki, miasto na prawach powiatu Siedlce.

[13]  Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa podkarpackiego – powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, miasta  na prawach powiatu Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg.

[14] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa świętokrzyskiego – powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, miasto na prawach powiatu: Kielce; województwa mazowieckiego – powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasta na prawach powiatu: Radom.

[15] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa śląskiego – powiaty: będziński, bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, częstochowski, powiat gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

[16] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa małopolskiego – powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów.

[17] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa łódzkiego – powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski, skierniewicki, brzeziński, sieradzki, zduńskowolski, pabianicki, łódzki wschodni, tomaszowski, rawski, łaski, bełchatowski, piotrkowski, opoczyński, wieruszowski, wieluński, pajęczański, radomszczański, miasto na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice.

[18] Właściwość terytorialna obejmuje obszar województwa opolskiego – powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto na prawach powiatu: Opole.

[19] Wykaz został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r., w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym.

[20] Obecnie procedura obliguje podmioty wymienione w Rozporządzeniu PRM z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Akt ten powinien stanowić punkt odniesienia dla wszystkich podmiotów, które nie są związane treścią Rozporządzenia, a zdecydują się na umieszczenie w “załączniku antyterrorystycznym” planu ochrony informacji o zakresie przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia czterech kolejnych STOPNI ALARMOWYCH (nie dotyczy stopni alarmowych CRP).

[21] Wykaz został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r., w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 50).

[22] Przedmiotowy dokument opracowywany jest co dwa lata. Po raz pierwszy powstał w 2010 r. w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach Bezpieczeństwa narodowego  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  83,  poz.  540).  Pierwsza  aktualizacja  Raportu  miała  miejsce w 2012 r., a kolejna w 2014 r. Ponadto w 2020 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego i w związku z tym Rada Ministrów uchwałą nr 34/2021 z 11 marca 2021 r. przyjęła kolejną (piątą) edycję Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Za koordynację przygotowania dokumentu odpowiada Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Data modyfikacji : 24.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry