Terminy obowiązujące w przypadku rozpatrzenia petycji

Organ właściwy do rozpatrzenia petycji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach powinien rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

W przypadku stwierdzenia przez adresata petycji braków formalnych i wezwania wnoszącego petycję do ich uzupełnienia, termin rozpatrzenia petycji liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez właściwy podmiot albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Ważne:

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust.1, ust.2 pkt 3 lub 4 ustawy o petycjach, tj. formy pisemnej petycji, oznaczenia adresata petycji i wskazania przedmiotu petycji, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 28.09.2015

Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP