Terminy obowiązujące w przypadku rozpatrzenia petycji

Organ właściwy do rozpatrzenia petycji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach powinien rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

W przypadku stwierdzenia przez adresata petycji braków formalnych i wezwania wnoszącego petycję do ich uzupełnienia, termin rozpatrzenia petycji liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez właściwy podmiot albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Ważne:

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust.1, ust.2 pkt 3 lub 4 ustawy o petycjach, tj. formy pisemnej petycji, oznaczenia adresata petycji i wskazania przedmiotu petycji, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2015
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry