Informacja dotycząca składania petycji

listownie na adres:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

doręczyć osobiście:

Biuro przepustek ABW, przy ul. Rakowieckiej 2A

za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres e-mail: skargiwnioski@abw.gov.pl

Ważne:

Petycji nie można złożyć telefonicznie bowiem prawo nie dopuszcza ustnej formy petycji.

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;  a w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; a w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

oznaczenie adresata petycji;

wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego winna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji tego podmiotu. W takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda podmiotu. Zgoda jest dołączana do petycji. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, adresat petycji może zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana o potwierdzenie zgody z pouczeniem, że w przypadku braku potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona.

Ważne:

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 28.09.2015
Data modyfikacji 28.09.2015
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP