Świadectwo wiarygodności odbiorcy

Świadectwo wiarygodności odbiorcy jest dokumentem poświadczającym wiarygodność przedsiębiorcy zamieszkującego albo mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego odbiorcą uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest ono wydawane przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawowe akty prawne regulujące tematykę dot. świadectwa wiarygodności odbiorcy:

 • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 194);
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 601);
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 602);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI ODBIORCY?

O świadectwo wiarygodności odbiorcy może ubiegać się przedsiębiorca zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący odbiorcą uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Świadectwo wiarygodności odbiorcy wydaje się na wniosek tego przedsiębiorcy.

KTO WYDAJE ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI ODBIORCY I W JAKIEJ FORMIE?

Świadectwo wiarygodności odbiorcy wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w drodze decyzji administracyjnej.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI ODBIORCY I JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DO NIEGO DOŁĄCZYĆ?

Wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy należy składać do Biura Ewidencji i Archiwum Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wzór wniosku określony jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 601). Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemne zobowiązanie do przestrzegania i egzekwowania warunków związanych z końcowym zastosowaniem i wywozem lub transferem wewnątrzunijnym uzbrojenia,
 • pisemne zobowiązanie do przekazania Szefowi ABW dokumentów niezbędnych do weryfikacji informacji, o których mowa w lit. art. 21h lit. d oraz w art. 21g ust. 2 ustawy, i potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 art. 21h ust. 1 ustawy, oraz do dostarczenia informacji dotyczących końcowych użytkowników i ostatecznego przeznaczenia uzbrojenia będącego przedmiotem wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kopię certyfikatu zgodności z wymaganiami w zakresie wewnętrznego systemu kontroli,
 • wykaz umów na obrót uzbrojeniem zawartych w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • pisemne zobowiązanie do informowania Szefa ABW o zmianach danych objętych wnioskiem.

Składając wniosek przedsiębiorca powinien pamiętać o konieczności wyznaczenia pracownika wykonującego czynności kierownicze, odpowiedzialnego za transfery wewnątrzunijne i wywóz uzbrojenia. Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające wykonywanie przez wyznaczonego pracownika czynności kierowniczych (np. wyciąg z KRS potwierdzający, że pełni on funkcje kierowniczą w ramach struktury przedsiębiorcy) oraz odpowiadanie przez niego za transfery wewnątrzunijne i wywóz uzbrojenia (dokumenty, z których wynika zakres obowiązków pracownika, np. umowa o pracę, kontrakt menedżerski).

ILE KOSZTUJE WYDANIE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI ODBIORCY I KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY?

Do wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy ma zastosowanie pkt 53 części 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.), co oznacza, że opłata skarbowa za dokonanie tej czynności wynosi 10 zł. Należy ją uiścić w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów lub wpłacić na jego rachunek bankowy: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

NA JAKI OKRES CZASU WYDAJE SIĘ ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI ODBIORCY?

Świadectwo wiarygodności odbiorcy jest wydawane na okres 5 lat.

CZY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WAŻNE SĄ TYLKO ŚWIADECTWA WIARGODNOŚCI ODBIORCY WYDANE PRZEZ SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO?

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ważne są również świadectwa wiarygodności odbiorcy wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA W CELU UZYSKANIA ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI ODBIORCY?

Świadectwo wiarygodności odbiorcy wydaje się, jeżeli przedsiębiorca:

 • prowadzi na obszarze Unii Europejskiej działalność gospodarczą związana z uzbrojeniem, w szczególności związaną z integracją systemów i podsystemów,
 • wyznaczy pracownika wykonującego czynności kierownicze, odpowiedzialnego za transfery wewnątrzunijne i wywóz uzbrojenia,
 • złoży wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy i dołączy do wniosku dokumenty, o których mowa w art. 21h  ust. 1 pkt 3 ustawy.
KIEDY ODMAWIA SIĘ WYDANIA ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI ODBIORCY?

Świadectwa wiarygodności odbiorcy odmawia się, gdy odbiorca nie spełnia warunków wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy określonych w art. 21h ust. 1 ustawy lub naruszył przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

KIEDY COFA SIĘ ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI ODBIORCY?

Świadectwa wiarygodności odbiorcy odmawia się, gdy odbiorca nie spełnia warunków wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy określonych w art. 21h ust. 1 ustawy lub naruszył przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2014
Data modyfikacji : 13.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry