Finanse

„Zgodnie z art. 9.ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U z 2020 roku poz. 27 z późn. zm.) działalność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest finansowana z budżetu państwa.

Zgodnie § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 roku poz. 342), jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.
Sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdania finansowe – zgodnie z § 34 ust. 9 ww. rozporządzenia – są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.”

A
A+
A++
Drukuj
PDF

27.12.2006
Data publikacji 27.12.2006
Data modyfikacji 16.07.2020
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Konrad Jankowski