Aktualnie znajdujesz się na:

Finanse

„Zgodnie z art. 9.ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U z 2020 roku poz. 27 z późn. zm.) działalność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest finansowana z budżetu państwa.

Zgodnie § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 roku poz. 342), jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.

Sprawozdania finansowe oraz łączne sprawozdania finansowe – zgodnie z § 34 ust. 9 ww. rozporządzenia – są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.”

Metadane

Data publikacji : 27.12.2006
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Jankowski
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry