BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/wprowadzenie/143,WPROWADZENIE.html
24.07.2024, 19:55

Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego państwa niezbędnym jest objęcie pewnych istotnych dla jego funkcjonowania informacji ograniczeniem dostępu. W tym celu tworzy się system ochrony informacji, które nie są powszechnie jawne.

Głównym aktem prawnym, który określa zasady i organizację systemu ochrony informacji niejawnych w Polsce jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwana dalej „ustawą”, która zastąpiła regulację o tej samej nazwie z 1999 r.

Realizacja przez ABW zadań nałożonych przez przepisy ustawy ma głównie charakter prewencyjny, wynikający z nierepresyjnej filozofii systemu ochrony informacji niejawnych, zgodnego z wypracowanymi przez lata w krajach o ugruntowanej strukturze demokratycznej standardami. Koncentracja na działaniach systemowych, opartych na zapobieganiu i minimalizowaniu zagrożeń w tym obszarze, ma na celu skuteczne zapobieganie przypadkom ujawniania informacji niejawnych podmiotom do tego nieuprawnionym, a gdy do takiego przypadku dojdzie – na precyzyjne ustalenie osób za to odpowiedzialnych i uzupełnianie systemu o wnioski wynikające z wykrytych nieprawidłowości. Dostrzegalne w przestrzeni społecznej działania ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych są realizowane w dwóch zasadniczych obszarach: nadzorze nad systemem ochrony informacji niejawnych, który realizowany jest przez funkcjonariuszy Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Wydziałów Ochrony Informacji Niejawnych w Delegaturach ABW i w bezpieczeństwie teleinformatycznym, które to zadania realizuje Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Na system ochrony informacji niejawnych składają takie zagadnienia jak:

Z uwagi na obszerność oraz różnorodność materii za zasadne uznano wykorzystanie i rozwinięcie formuły FAQ (ang. Frequently Asked Questions), czyli przedstawienie informacji na temat systemu ochrony informacji niejawnych za pomocą zbioru często zadawanych lub potencjalnych pytań i odpowiedzi na nie. Zastosowanie takiej formuły przedstawienia zagadnień z zakresu nadzoru nad systemem ochrony informacji niejawnych umożliwia łatwiejsze odnalezienie poszukiwanych informacji i wyjaśnień zarówno przez osoby, które są związane zawodowo z informacjami niejawnymi jak i z innych względów zainteresowane tematem. Umożliwia także stałe i łatwe aktualizowanie zasobu informacyjnego strony, co jest szczególnie istotne na początku obowiązywania ustawy, która wprowadziła wiele nowych rozwiązań i w sytuacji braku nowych aktów wykonawczych.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2010
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony