BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/ochrona-informacji-nie/153,OCHRONA-INFORMACJI-NIEJAWNYCH-MIEDZYNARODOWYCH-W-SFERZE-CYWILNEJ-I-WOJSKOWEJ.html
2023-02-04, 13:47

System ochrony informacji niejawnych obejmuje także zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, w tym takich organizacji międzynarodowych jak Unia Europejska (UE), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), czy Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Prawidłowe funkcjonowanie tego sytemu nadzoruje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełniący funkcję Krajowej Władzy Bezpieczeństwa.

 Wytyczne w sprawie postepowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi
 

Dane kontaktowe

e-mail: nsa@abw.gov.pl

fax 22 585-74-43
 

Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w odpowiedziach na następujące pytania:

Jakie przepisy regulują kwestie związane z bezpieczeństwem informacji niejawnych NATO, UE i ESA?

Jakie są klauzule tajności informacji niejawnych NATO, UE i ESA?

Jakie są warunki dostępu do informacji niejawnych NATO, UE i ESA?

Jaki dokument uprawnia do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted”?

Jak uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

Na jaki okres jest wydawane poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

Kto pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa i jakie są jej zadania?

Kiedy należy powołać i jak należy zorganizować kancelarię tajną NATO, UE i ESA?

 

Jakie przepisy regulują kwestie związane z bezpieczeństwem informacji niejawnych NATO, UE i ESA?

Przepisy bezpieczeństwa NATO uregulowane są w dokumencie C-M(2002)49 z dnia 17 czerwca 2002 r. – "Bezpieczeństwo w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (z późn. zm.) oraz dyrektywach wykonawczych:

 • AC/35-D/2000 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Osobowego;
 • AC/35-D/2001 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Fizycznego;
 • AC/35-D/2002 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Obiegu Informacji;
 • AC/35-D/2003 – Dyrektywa Projektów Niejawnych i Bezpieczeństwa Przemysłowego;
 • AC/35-D/2004 – Dyrektywa podstawowa INFOSEC;
 • AC/35-D/2005 – Dyrektywa zarządzania INFOSEC w systemach teleinformatycznych (CIS).

Przepisy bezpieczeństwa Unii Europejskiej uregulowane są w Decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 23 września 2013 r. oraz w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 13 marca 2015 r.

Przepisy bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Kosmicznej uregulowane są w dokumencie ESA/REG/004 z dnia 1 lipca 2020 r.

Jakie są klauzule tajności informacji niejawnych NATO, UE i ESA?

Klauzule tajności NATO:

 • COSMIC TOP SECRET (odpowiednik polski: ŚCIŚLE TAJNE);
 • NATO SECRET (odpowiednik polski: TAJNE);
 • NATO CONFIDENTIAL (odpowiednik polski: POUFNE);
 • NATO RESTRICTED (odpowiednik polski: ZASTRZEŻONE).

Klauzule tajności UE:

 • TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET (odpowiednik polski: ŚCIŚLE TAJNE);
 • SECRET UE/ EU SECRET (odpowiednik polski: TAJNE);
 • CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL (odpowiednik polski: POUFNE);
 • RESTREINT UE/ EU RESTRICTED (odpowiednik polski: ZASTRZEŻONE).

Klauzule tajności ESA:

 • ESA TOP SECRET (odpowiednik polski: ŚCIŚLE TAJNE);
 • ESA SECRET (odpowiednik polski: TAJNE);
 • ESA CONFIDENTIAL (odpowiednik polski: POUFNE);
 • ESA RESTRICTED (odpowiednik polski: ZASTRZEŻONE).

Jakie są warunki dostępu do informacji niejawnych NATO, UE i ESA?

Warunki dostępu do informacji NATO, UE i ESA oznaczonych klauzulą RESTRICTED:

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do krajowych informacji niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych właściwej organizacji międzynarodowej lub upoważnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy (wskazane odrębne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych właściwej organizacji międzynarodowej);
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez pełnomocnika ochrony (szkolenie powinno uwzględniać zasady postępowania z informacjami niejawnymi właściwej organizacji międzynarodowej o klauzuli RESTRICTED);
 • zasada „need to know” oznaczająca, iż dostęp jest ograniczony tylko i wyłącznie do konkretnych informacji, niezbędnych do wykonywania przez daną osobę obowiązków służbowych.

Warunki dostępu do informacji NATO, UE i ESA oznaczonych klauzulą CONFIDENTIAL lub wyższą:

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa NATO, UE lub ESA, wydanego przez ABW lub SKW, zgodnie z właściwością;
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych NATO/UE/ESA;
 • spełnienie zasady „need to know”.

Poświadczenia bezpieczeństwa mają zastosowanie w obrocie krajowym. W obrocie zagranicznym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych jest zaświadczenie w języku angielskim wydane przez Szefa ABW pełniącego funkcję Krajowej Władzy Bezpieczeństwa.

Jaki dokument uprawnia do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted”?

Jeżeli osoba ubiega się o dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych adekwatnych do klauzuli „zastrzeżone” np.  „NATO Restricted”, „Restreint UE/EU Restricted” czy „ESA Restricted”, to od dnia 2 stycznia 2011 r. nie jest wymagane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy warunkiem uzyskania dostępu do tego typu informacji jest pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej lub posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych. Wskazane jest wydawanie odrębnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych określonej organizacji międzynarodowej (NATO, UE lub ESA).

Ponadto należy legitymować się zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Szkolenie to powinno uwzględniać określone w przepisach organizacji międzynarodowych zasady postępowania z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą będącą odpowiednikiem klauzuli „zastrzeżone”.

Jak uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, jeśli osoba ma mieć dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzulach adekwatnych do:

 • „poufne” czyli „NATO Confidential”, „Confidentiel UE/EU Confidential”, „ESA Confidential”;
 • „tajne” czyli „NATO Secret”, „Secret UE/EU Secret”, „ESA Secret”;
 • „ściśle tajne” czyli „Cosmic Top Secret”, „Très Secret UE/EU Top Secret”, „ESA Top Secret”,

i pozostaje we właściwości ABW (art. 10 ust. 3 ustawy), to należy poddać się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu przeprowadzanemu przez  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Na jaki okres jest wydawane poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych wydaje się na okres:

 • 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej do „poufne”czyli „NATO Confidential”, „Confidentiel UE/EU Confidential”, „ESA Confidential”;
 • 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej do „tajne”czyli „NATO Secret”, „Secret UE/EU Secret”, „ESA Secret”;
 • 5 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej  do „ściśle tajne”czyli „Cosmic Top Secret”, „Très Secret UE/EU Top Secret”, „ESA Top Secret”.

Kto pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa i jakie są jej zadania?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa.

Główne zadania krajowej władzy bezpieczeństwa to:

 • wdrożenie standardów bezpieczeństwa NATO, UE i ESA;
 • zapewnienie właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych NATO, UE i ESA;
 • nadzorowanie systemu ochrony informacji niejawnych w stosunkach RP z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
 • współpraca ze strukturami bezpieczeństwa NATO, UE i ESA oraz krajowych władz bezpieczeństwa państw członkowskich.

Kiedy należy powołać i jak należy zorganizować kancelarię tajną międzynarodową?

Powołanie kancelarii tajnej międzynarodowej konieczne jest w przypadku wymiany informacji niejawnych tych organizacji o klauzuli CONFIDENTIAL i wyższej.

Warunkiem rozpoczęcia funkcjonowania kancelarii tajnej międzynarodowej jest wpis do Ewidencji kancelarii tajnych międzynarodowych dla sfery cywilnej RP, dokonywany na podstawie Decyzji Szefa ABW. W celu wszczęcia procedury kierownik jednostki organizacyjnej zwraca się z wnioskiem o taki wpis do Szefa ABW. Kancelaria tajna międzynarodowa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa tych organizacji. Zgodność przyjętych w kancelarii tajnej rozwiązań z przepisami NATO, UE i ESA jest sprawdzana podczas oględzin dokonywanych przez ABW lub SKW.

 

Metadane

Data publikacji : 27.12.2010
Data modyfikacji : 17.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony