BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/petycje-1/podstawa-prawna/301,Podstawa-prawna.html
24.07.2024, 21:13

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 19960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 oraz poz. 183), w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ważne:

W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana petycja. Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, petycja zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2015
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony