BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/nadzor-i-kontrola/kolegium-ds-sluzb-spec/18,Kolegium-ds-sluzb-specjalnych.html
17.06.2024, 19:37

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych działa przy Radzie Ministrów - jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „służbami specjalnymi” oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Kolegium należy formułowanie ocen lub wyrażanie opinii w sprawach:

 1. powoływania i odwoływania Szefa ABW, Szefa AW, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 2. kierunków i planów działania służb specjalnych;
 3. szczegółowych projektów budżetów służb specjalnych, przed rozpatrzeniem ich przez Radę Ministrów;
 4. projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących działalności służb specjalnych;
 5. wykonywania przez służby specjalne powierzonych im zadań zgodnie z kierunkami i planami działania tych służb;
 6. rocznych sprawozdań przedstawianych przez Szefów z działalności podległych im służb specjalnych;
 7. koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także działalności służb specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Marszałkowską, Żandarmerią Wojskową, Służbą Ochrony Państwa, Krajową Administracją Skarbową, organami informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;
 8. współdziałania podmiotów, o których mowa w art. 10, ze służbami specjalnymi;
 9. współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw;
 10. organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy organami administracji rządowej;
 11. ochrony informacji niejawnych dotyczących:
  1. zagrożeń o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  2. sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia o zasięgu ogólnokrajowym, powstałej wskutek ujawnienia informacji niejawnych, oraz dokonywanie oceny skutków ujawnienia takich informacji,
  3. projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony informacji niejawnych,
  4. innych spraw zlecanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wnoszonych przez ministrów w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych.

Szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakres czynności sekretarza tego Kolegium reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 nr 103 poz. 929.

W skład Kolegium wchodzą:

 1. przewodniczący – Prezes Rady Ministrów;
 2. sekretarz Kolegium;
 3. członkowie:
  1. minister właściwy do spraw wewnętrznych,
  2. minister właściwy do spraw zagranicznych,
  3. Minister Obrony Narodowej,
  4. minister właściwy do spraw finansów publicznych,
  5. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 4. minister-członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

W posiedzeniach Kolegium uczestniczą także:

 • Szef ABW;
 • Szef AW;
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może delegować swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach Kolegium, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „ściśle tajne”.

Przewodniczący Kolegium może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium przewodniczących właściwych komisji sejmowych, przedstawicieli organów państwowych oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na tematykę obrad.

Metadane

Data publikacji : 05.01.2007
Data modyfikacji : 11.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Jankowski
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony