BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/nabor/51,Nabor.html
2022-01-18, 01:31

Dołącz do nas i wypełnij  Formularz zgłoszeniowy

Kogo szukamy

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełnią służbę funkcjonariusze i zatrudnieni są pracownicy. Z uwagi na różnorodność realizowanych zadań, poszukujemy absolwentów szkół średnich i wyższych wszystkich specjalności. Tak samo cenimy absolwentów uczelni humanistycznych i językowych, jak również technicznych i przyrodniczych. Dzięki takiemu doborowi kadr prawnicy, lingwiści i politolodzy mają unikalną szansę współpracy z technikami, inżynierami, czy chemikami przy realizacji zadań nałożonych na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oferujemy również stanowiska dla personelu technicznego i pomocniczego.

 

Informacje dla kandydatów na funkcjonariuszy

Służbę w ABW albo AW może pełnić osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. korzystająca z pełni praw publicznych;
 3. wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 4. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 5. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Etapy rekrutacji:

 1. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia;
 2. badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 4. przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;
 5. uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 6. egzamin sprawności fizycznej kandydata;
  1. badania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku:
   • badanie psychofizjologiczne,
   • badanie psychotechniczne,
   • czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata.
 7. przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

 

Informacje dla kandydatów na pracowników

Etapy rekrutacji:

 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. wstępne badanie lekarskie,
 3. przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

 

Druki do pobrania

Kwestionariusz osobowy 

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

 

Akty prawne:

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r. poz. 27, art. 44),

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742),

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U.2014.61 j.t. zm. Dz.U.2019.1719 § 1), 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U.2014.242 j.t. zm. Dz.U.2020.665 § 1).

 

Metadane

Data publikacji : 28.12.2006
Data modyfikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony