INFORMACJA NA TEMAT KART INFORMACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi ewidencję osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyższej (tj. poprzez poświadczenie bezpieczeństwa lub zgodę, o której mowa w art. 34 ust. 5 oraz ust. 9 ustawy) oraz ewidencję osób, którym odmówiono wydania lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa. Ewidencję te prowadzimy głównie w oparciu o dane przekazywane do ABW przez pełnomocników ochrony na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Dla tych celów wykorzystywana jest tzw. karta informacyjna, której wzór opracowano w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych ABW. Wypełnione karty pełnomocnicy przesyłają do DOIN lub Delegatur ABW zgodnie z właściwością terytorialną.

Kierując się głównie względami praktycznymi rozszerzamy możliwości wypełniania przez Państwa ustawowych obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Informacje niezbędne do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 73 ust. 1 ustawy pełnomocnicy mogą przekazywać do ABW wybierając jeden z poniżej wskazanych sposobów:

1. Na dotychczasowych zasadach, wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną (link do wzoru) przesyła się do Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych lub właściwej Delegatury ABW. Decyduje aktualne miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy karta. W przypadku informacji na temat zakończonego postępowania sprawdzającego kartę należy przesłać do tej jednostki ABW, która dokonała sprawdzenia danej osoby w trybie art. 25 ust. 2 ustawy;

2. Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną można zeskanować i skan ten przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy właściwej terytorialnie Delegatury ABW – (link do adresów e-mail DABW) – lub w przypadku osób zamieszkałych w granicach administracyjnych m. st. Warszawy oraz następujących powiatów województwa mazowieckiego: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, sochaczewski, żyrardowski do Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW na adres e-mail doin@abw.gov.pl Pełnomocnik otrzyma mailowo potwierdzenie wpłynięcia karty do ABW. Za zasadne uznaje się, aby zwrotny mail z ABW dołączyć do oryginału karty, jako potwierdzenie realizacji przez pełnomocnika ochrony ustawowego obowiązku. Zakres terytorialny Delegatur ABW wygląda następująco:

 • Delegatura ABW w Białymstoku – województwo podlaskie, z województwa mazowieckiego powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, z województwa warmińsko – mazurskiego powiaty: ełcki, olecki, gołdapski, miasto na prawach powiatu Ostrołęka.
 • Delegatura ABW w Bydgoszczy – województwo kujawsko – pomorskie, z województwa mazowieckiego powiaty: gostyniński, płocki, płoński, sierpecki, miasto na prawach powiatu Płock.
 • Delegatura ABW w Gdańsk – województwo pomorskie.
 • Delegatura ABW w Katowicach – województwo śląskie.
 • Delegatura ABW w Krakowie – województwo małopolskie.
 • Delegatura ABW w Lublinie – województwo lubelskie, z województwa mazowieckiego powiaty: łosicki, siedlecki, miasto na prawach powiatu Siedlce.
 • Delegatura ABW w Łodzi – województwo łódzkie.
 • Delegatura ABW w Olsztynie - z województwa warmińsko - mazurskiego powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, piski, węgorzewski, szczycieński, miasta na prawach powiatu: Elbląg, Olsztyn, z województwa mazowieckiego powiaty: ciechanowski, mławski, przasnyski, żuromiński.
 • Delegatura ABW w Opolu – województwo opolskie.
 • Delegatura ABW w Poznaniu – województwo wielkopolskie
 • Delegatura ABW w Radomiu – województwo świętokrzyskie, z województwa mazowieckiego powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski szydłowiecki, zwoleński,  miasto na prawach powiatu Radom.
 • Delegatura ABW w Rzeszowie – województwo podkarpackie.
 • Delegatura ABW w Szczecinie – województwo zachodniopomorskie.
 • Delegatura ABW we Wrocławiu – województwo dolnośląskie.
 • Delegatura ABW w Zielonej Górze – województwo lubuskie.
 • Dane kontaktowe znajdują się pod poniższym adresem internetowym: http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/10/46/Dane_teleadresowe.html

3. Niezbędne dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy można przekazać do ABW także za pośrednictwem specjalnego formularza na „Forum dyskusyjnym pełnomocników ochrony”, które funkcjonuje na oficjalnej stronie internetowej ABW (www.abw.gov.pl), w zakładce „Forum OIN”. Uczestnictwo w forum poprzedzone jest wcześniejszą rejestracją oraz weryfikacją podstawowych danych pełnomocnika, co gwarantuje, że dane do ewidencji będą przekazywać uprawnieni pełnomocnicy lub ich zastępcy. Podobnie jak w przypadku przekazywania zeskanowanych kart informacyjnych, pełnomocnik otrzyma mailowo potwierdzenie wpływu przekazanych przez Państwa do ABW danych. Pełnomocnik będzie mógł także wydrukować wprowadzone dane w postaci karty informacyjnej. Można także korzystać z trybu wypełnienia formularza niezależnie od tego, czy sprawdzeń, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy dokonał Departament Ochrony Informacji Niejawnych, czy też właściwa terytorialnie Delegatura ABW. 

 

Przyjęte rozwiązania rozszerzają możliwości wyboru trybu i sposobu realizacji przez pełnomocników ochrony jednego z zadań nałożonych przez przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wychodzą na przeciw oczekiwaniom wielu pełnomocników, którzy w bieżącej pracy wykorzystują w szerokim zakresie urządzenia teleinformatyczne i komunikację elektroniczną. Dają także możliwość oszczędności w kosztach związanych z usługami pocztowymi.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 27.12.2010
Data modyfikacji 05.12.2016
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP