Postępowanie kwalifikacyjne

 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dz.U. z 2014 r. poz. 61)
 
§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące etapy:
 

1) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia; wstępna ocena stopnia przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest przedstawiana w formie pisemnej notatki służbowej z rozmowy z kandydatem sporządzonej przez funkcjonariusza prowadzącego rozmowę;

2) badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;

5) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6) egzamin sprawności fizycznej kandydata;

6a) badania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku:

a) badanie psychofizjologiczne,

b) badanie psychotechniczne,

c) czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata,

7) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

 
2. Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, kandydat jest obowiązany, na żądanie, okazać dowód osobisty.
 
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.
A
A+
A++
Drukuj
PDF

28.12.2006
Data publikacji 28.12.2006
Data modyfikacji 08.09.2016
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Konrad Jankowski