BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/ustawa/36,Ustawa-o-Agencji-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-oraz-Agencji-Wywiadu.html
2022-01-18, 02:40
Zasadniczym aktem prawnym regulującym zakres działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prawa i obowiązki jej funkcjonariuszy jest ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - Dz.U. z 2020 r. poz. 27 i poz. 2320.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych -  Dz.U z 2021 poz 2234.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - Dz.U. z 2020 poz.1369.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz.U. 2019 poz. 742.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej -  Dz.U. 2019 poz. 2418.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi - Dz.U. 2020 poz. 158.

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - Dz.U. z 2020 poz. 2320.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej - Dz.U. z 2020 r. poz. 1611.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11 - Dz.U. z 2012 r. poz. 627.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 - Dz.U. z 2014 r. poz. 1055.

Metadane

Data publikacji : 05.01.2007
Data modyfikacji : 10.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony