OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH W SFERZE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ

System ochrony informacji niejawnych obejmuje także zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, w tym takich organizacji międzynarodowych jak Unia Europejska (UE) czy Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Prawidłowe funkcjonowanie tego sytemu nadzoruje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełniący funkcję Krajowej Władzy Bezpieczeństwa.

Wytyczne w sprawie postepowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi

Dane kontaktowe

e-mail: nsa@abw.gov.pl

fax: (22) 5857443

Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w odpowiedziach na następujące pytania:

 

Jakie przepisy regulują kwestie związane z bezpieczeństwem informacji niejawnych NATO i UE?

Jakie są klauzule tajności informacji niejawnych NATO i UE?

Jakie są warunki dostępu do informacji niejawnych NATO i UE?

Jaki dokument uprawnia do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted”?

Jak uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

Na jaki okres jest wydawane poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

Kto pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa i jakie są jej zadania?

Kiedy należy powołać i jak należy zorganizować kancelarię tajną NATO i UE?

 

Jakie przepisy regulują kwestie związane z bezpieczeństwem informacji niejawnych NATO i UE?

 

Przepisy bezpieczeństwa NATO uregulowane są w dokumencie C-M(2002)49 z dnia 17 czerwca 2002 r. "Bezpieczeństwo w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" z późn. zm. (  C-M(2002)49-COR7.pdf, C-M(2002)49-COR8.pdf, C-M(2002)49-COR9.pdf  ) oraz dyrektywach wykonawczych:

 

Przepisy bezpieczeństwa Unii Europejskiej uregulowane są w Decyzji Rady Unii Europejskiej (2011/292/UE z dnia 31 marca 2011 r.) oraz w Decyzji Komisji Europejskiej (2001/844/EC z dnia 29 listopada 2001 r.).

 

Jakie są klauzule tajności informacji niejawnych NATO i UE?

 

Klauzule tajności NATO:

 • COSMIC TOP SECRET (odpowiednik polski: ŚCIŚLE TAJNE)
 • NATO SECRET (odpowiednik polski: TAJNE)
 • NATO CONFIDENTIAL (odpowiednik polski: POUFNE)
 • NATO RESTRICTED (odpowiednik polski: ZASTRZEŻONE)

 

Klauzule tajności UE:

 • TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET (odpowiednik polski: ŚCIŚLE TAJNE)
 • SECRET UE/ EU SECRET (odpowiednik polski: TAJNE)
 • CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL(odpowiednik polski: POUFNE)
 • RESTREINT UE/ EU RESTRICTED(odpowiednik polski: ZASTRZEŻONE)

Jakie są warunki dostępu do informacji niejawnych NATO i UE?

 

Warunki dostępu do informacji NATO i UE oznaczonych klauzulą RESTRICTED:

 • poświadczenie bezpieczeństwa „krajowe” upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub upoważnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy;
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych, wydane przez pełnomocnika ochrony;
 • zasada „need to know” oznaczająca, iż dostęp jest ograniczony tylko i wyłącznie do konkretnych informacji, niezbędnych do wykonywania przez daną osobę obowiązków służbowych.

 

Warunki dostępu do informacji NATO i UE oznaczonych klauzulą CONFIDENTIAL lub wyższą:

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa NATO lub UE, wydane przez ABW lub SKW, zgodnie z właściwością;
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych NATO/UE;
 • spełnienie zasady „need to know”.

Poświadczenia bezpieczeństwa mają zastosowanie w obrocie krajowym. W obrocie zagranicznym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych jest zaświadczenie w języku angielskim wydane przez Szefa ABW pełniącego funkcję Krajowej Władzy Bezpieczeństwa.

Jaki dokument uprawnia do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted”?

 

Jeżeli osoba ubiega się o dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych adekwatnych do klauzuli „zastrzeżone” np. „Restreint UE/EU Restricted” czy „NATO Restricted”, to od dnia 2 stycznia 2011 r. nie jest wymagane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy warunkiem uzyskania dostępu do tego typu informacji jest pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej lub posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych.

Ponadto należy legitymować się zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Jak uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy, jeśli osoba ma mieć dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzulach adekwatnych do:

 • „poufne” czyli „Confidentiel UE/EU Confidential”, „NATO Confidential”;
 • „tajne” czyli „Secret UE/EU Secret”, „NATO Secret”;
 • „ściśle tajne” czyli „Très Secret UE/EU Top Secret”, „Cosmic Top Secret”,

i pozostaje we właściwości ABW (art. 10 ust. 3 ustawy), to należy poddać się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu przeprowadzanemu przez  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Na jaki okres jest wydawane poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych?

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych międzynarodowych wydaje się na okres:

 • 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej do „poufne”czyli „Confidentiel UE/EU Confidential”, „NATO Confidential”;
 • 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej do „tajne”czyli „Secret UE/EU Secret”, „NATO Secret”;
 • 5 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli adekwatnej  do „ściśle tajne”czyli „Très Secret UE/EU Top Secret”, „Cosmic Top Secret”.

Kto pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa i jakie są jej zadania?

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa.

Główne zadania krajowej władzy bezpieczeństwa to:

 • wdrożenie standardów bezpieczeństwa NATO i UE;
 • zapewnienie właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych NATO i UE;
 • nadzorowanie systemu ochrony informacji niejawnych w stosunkach RP z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
 • współpraca ze strukturami bezpieczeństwa NATO i UE oraz krajowych władz bezpieczeństwa państw członkowskich.

Kiedy należy powołać i jak należy zorganizować kancelarię tajną międzynarodową?

 

Powołanie kancelarii tajnej międzynarodowej konieczne jest w przypadku wymiany informacji niejawnych tych organizacji o klauzuli CONFIDENTIAL i wyższej.

Warunkiem rozpoczęcia funkcjonowania kancelarii tajnej międzynarodowej jest wpis do Ewidencji kancelarii tajnych międzynarodowych dla sfery cywilnej RP, dokonywany na podstawie Decyzji Szefa ABW. W celu wszczęcia procedury kierownik jednostki organizacyjnej zwraca się z wnioskiem o taki wpis do Szefa ABW. Kancelaria tajna międzynarodowa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa tych organizacji. Zgodność przyjętych w kancelarii tajnej rozwiązań z przepisami NATO i UE jest sprawdzana podczas oględzin dokonywanych przez ABW lub SKW.

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji : 27.12.2010
Data modyfikacji : 24.06.2013
Administrator BIP
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez : Administrator BIP